ציון משוער מועד פברואר 24

כדי להזין תשובות יש לבחור את מס’ השאלון בדין הדיוני 👇

* בדין המהותי כל הנבחנים מקבלים את שאלון מס’ 1 ולכן אין צורך לבחור